Ikonka symbolizująca ustawieniaStrona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Aby dowiedzieć się co to są pliki cookie oraz zmienić ich ustawienia zapoznaj się z tym artykułem

Przejdź do: TREŚCI MENU STOPKI

Odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej

wybierz rozmiar i kolor

  link do wersji standardowej strony link do kontrastowej wersji strony

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HRUBIESZÓW z dnia 11.01.2018 r.o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej

 

WÓJT GMINY HRUBIESZÓW

Na podstawie art. 13, w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.1817 z póź. zm.)  oraz uchwały Nr XXXIV/190/2017 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy na realizację zadania publicznego dotyczącego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z zakresu piłki nożnej.

 

RODZAJ ZADANIA:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Hrubieszów poprzez organizację zajęć i zawodów sportowych w zakresie piłki nożnej w ramach, których prowadzone będzie:

- prowadzenie zajęć treningowych,

- organizowanie zajęć szkoleniowych i zawodów,

- udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,

- reprezentowanie Gminy w zawodach gminnych, międzygminnych dla różnych grup wiekowych – dzieci, młodzieży, seniorów.

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Na realizację zadania z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej przeznaczone są środki w kwocie 34.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych).

 

ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI:

Zasady przyznania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 z póź. zm.)

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077),

- uchwały Nr XXXIV/190/2017 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

OPIS I SOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY:

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

Od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2018 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie podpisanej z wybranym podmiotem.

 

TERMIN, MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Hrubieszów, ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów, nr pok. 15, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej” do godz. 1500, do dnia 02.02.2018 r. Na kopercie powinny znajdować się dane podmiotu składającego ofertę.

 

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY:

Otwarcie ofert oraz ich ocena formalna nastąpi 05.02.2018 r. przez Komisję powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Hrubieszów. Przy wyborze oferty będą stosowane kryteria zawarte w kartach oceny formalnej i merytorycznej stanowiące załącznik do regulaminu pracy komisji konkursowej.

 

INFORMACJA:

Dotacja na realizację zadania z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w 2017 r. wynosiła 34.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych).

 

Wójt Gminy Hrubieszów

        (-) Jan Mołodecki

Urząd Gminy Hrubieszów
ul. Bolesława Prusa 8
22-500 Hrubieszów

Telefony: 84 6962681, 84 6962025
Fax: 84 6962794
NIP: 919-13-65-265
REGON: 000545722
e-mail: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl
http://www.hrubieszow-gmina.pl
Copyright © 2018 Urząd Gminy Hrubieszów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Powrót na górę strony